Địa chỉ: Hộ Đáp Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Hộ Đáp

Hộ Đáp Lục Ngạn Bắc Giang
mnhodaplucngan@gmail.com